Csiri Ifjúsági és Szabadidős Egyesület szolgáltatása
CentralRent.hu
Non-stop autókölcsönző Budapest szívében.
 
6050 Lajosmizse Liszt F. út 23.           
Tel.: +36/707017105
E-mail: rendeles@centralrent.hu Web: www.centralrent.hu
 
SZEMÉLYGÉPKOCSI BÉRLETI SZERZŐDÉS
 
amely létrejött egyrészről Centralrent.hu Csiri Ifjúsági és Szabadidős Egyesület 6050 Lajosmizse Liszt F. út 23/ Cser Tibor elnök, adószám: 18024289-1-23 mint bérbeadó másrészről:
Név / cégnév: ________________________________________________________
Anyja neve / cégjegyzékszám: ___________________________________________
Lakcím / székhely: ____________________________________________________
Telefonszám: ________________________________________________________
a továbbiakban: mint bérlő.
 1. Szerződő felek megállapodnak, hogy _____ ___  _____  ____óra ____perctől számított ______napig. Bérbeadó bérbe adja, bérlő pedig bérbe veszi a alább részletezett gépjárművet annak tartozékaival és alkotórészeivel együttesen.
___________________________________________________________  forgalmi rendszámú személygépkocsi
 1. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet időtartama alatt a gépjármű műszakilag alkalmas a rendeltetésszerű használatra illetve azért, hogy azalatt harmadik személynek a gépjárműre vonatkozólag nincs olyan joga vagy igénye, amely a használatot akadályozná, korlátozná vagy kizárná.
 2. Bérlő kijelenti, hogy a gépjárművet kipróbálta, annak teljes műszaki tulajdonságáról és kezeléséről őt Bérbeadó részletesen tájékoztatta.
 3. A bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A bérlő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépkocsit a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre is, lezárni, a riasztó esetén azt bekapcsolni, a gépkocsiban értéket nem hagyni, a gépkocsival lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépkocsi magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani.
 4. A gépkocsit kifejezetten tilos:
- másnak bérbe, illetve kölcsön adni, a bérleti szerződésen nem szereplő személynek a vezetést a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül átengedni,
- üzletszerű személy ill. teherszállításra a Bérbeadó és az illetékes közlekedési hatóság engedélye nélkül használni,
- autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni,
- másik jármű vontatására használni, kivéve, ha Bérbeadó kifejezetten vontatás céljára adta bérbe,
- hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, ill. az ellenőrző műszerek tiltó jelzése esetén használni,
- alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni,
- a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül a gépkocsit külföldre vinni.
 1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a napi gondozás és átvizsgálás a Bérlő feladata, minden egyéb javítás és műszaki mentés bérbeadót terheli. Műszaki meghibásodás esetén a Bérlő csak a Bérbeadó előzetes hozzájárulásával végeztethet javítást, kivéve a továbbhaladáshoz nélkülözhetetlen hibaelhárítást, amikor legfeljebb 20.000,-Ft értékhatárig Bérlő is javíttathat. Ennek költségét Bérbeadó a bérleti időtartam lejártakor számla ellenében megtéríti, vagy a bérleti díjba beszámítja, amennyiben a meghibásodás, nem a bérlő gondatlanságából ered!
 2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlő minden rendkívüli eseményről köteles Bérbeadót is értesíteni és vállalja, hogy a gépkocsi feltörése, rongálása, ellopása esetén Bérbeadót értesíti először és az akkor kapott információk szerint jár el, amennyiben Bérbeadó saját helyszínelőjét a helyszínre küldi – Őt ott megvárja. Balesetnél a bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép). A bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet.
 3. A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel Bérbeadó azokért a károkért, melyek Bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredően érik.
 4. Szerződő felek rögzítik, hogy Bérbeadót terheli a gépjármű súlyadójának, kötelező felelősség- és CASCO biztosításának mindenkori megfizetése. Bérbeadó kijelenti, Bérlő pedig tudomásul veszi, hogy a CASCO biztosítás nem érvényes Törökország Európán kívüli és a volt Szovjetunió ázsiai területén, továbbá nem terjed ki a lopáskárra (kiegészítő biztosítás köthető). Erre tekintettel Bérlő vállalja megfizetni a CASCO biztosítás önrész összegét, lopáskár esetén pedig a bérletkor érvényes forgalmi értéket köteles megtéríteni a Bérbeadónak.
 5. A Bérleti díj egy hónapnál hosszabb idejű bérleti jogviszony esetén havonta előre, ellenkező esetben a bérleti időtartam kezdetéig esedékes.
 6. A napi bérleti díj, 250 km futásig, majd minden megkezdett kilométer után 15 Ft/km díj terheli a bérlőt!
 7. A bérleti díj: ………………………/nap  Kaució:…………..………Ft.
 8. A bérlet ideje alatt felmerülő egyéb költségek (üzemanyag, parkolás, rév, úthasználati díj stb.) a bérlőt terhelik.
 9. Kezdő Km:                                                                                    Befejezett Km:
 10. A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb szabálysértések, stb.) Bérlő teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei őt terhelik, egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy büntető eljárásokkal kapcsolatosan.                                                                              
 11. A meg nem fizetett díjak (parkolási díj, úthasználati díj, rév stb.) tekintetében Bérlő tudomásul veszi, hogy mindezek a pótdíjjal, késedelmi kamattal és egyéb költségeivel együttesen kizárólag őt terhelik. Bérlő ekörben is hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó a parkoló-társaság, útkezelő és egyéb szerv részére Bérlő személyes adatait kiszolgáltassa. Amennyiben a jogi szabályozás következtében a pótdíj, bírság, késedelmi kamat stb. közvetlenül a forgalmi okmányokba bejegyzett üzembentartót terhelné, úgy ennek megfizetésének esedékessége a Bérbeadó erről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 3 munkanap. Szerződő felek rögzítik, hogy utóbbi esetben Bérbeadó nem köteles ellenbizonyítás lefolytatására vagy a bírság kifogásolására.
Amennyiben Bérlő elmulasztja Bérbeadó részére bejelenteni, hogy bármely díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget, úgy a Bérbeadó részére a tartozás megfizetése mellett egyszeri 5.000,-Ft + ÁFA összegű adminisztrációs költséget is köteles megtéríteni.
 1. Bérlő az előírt minőségű üzemanyagot köteles a gépjárműbe tankolni és a tankolásokról kapott nyugtát/számlát a gépkocsi visszaadásakor a bérbeadónak bemutatni. A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, javítás stb.) Bérlő megtéríteni tartozik. Visszaadás előtt ajánlott a Budapest Kerepesi út 22 szám alatti OMV töltő állomáson tankolni. Ha az üzemanyagszint visszavételkor alacsonyabb, mint a kiadáskor feltüntetett mennyiség, fél tanknál nagyobb eltérés esetén tele tankot, fél tanknál kisebb eltérés esetén fél tanknak megfelelő mennyiségű üzemanyagot kell Bérlőnek megfizetnie.
 2. A Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait a megjelölt helyen és időpontban - a normál amortizációt figyelembe véve - az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni. Amennyiben a bérlő a gépkocsit rendeltetésellenesen használta, az különlegesen szennyezett, az ebből származó kárt és költségeket a Bérlő tartozik megtéríteni. A bérleti szerződés bérlő általi megszegése esetén vagy amennyiben a bérlet letelte után a bérlő a gépkocsit kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépkocsit a bérlőtől (akár a szükséges önhatalom eszközével is élve) visszavenni, a Bérlő költségére elszállíttatni. Ugyanígy jogosult Bérbeadó a szerződést felmondani és a gépkocsit bérlőtől visszavenni, ha bérlő a fennálló tartozását a bérbeadó felszólítása ellenére sem rendezi.
 3. Felek rögzítik, hogy amennyiben a bérlő a bérleti szerződés lejártát követően az általa bérelt gépkocsit a bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy bérbeadó joggal vélelmezheti, hogy a gépkocsira nézve a bérlő a Btk. 317§-ba ütköző sikkasztást követte el, s ezért a bérbeadó jogosult a bérlővel szemben feljelentést tenni, illetve a gépkocsit köröztetni. Ugyanígy járhat el a bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák.  Gépjármű kizárólag az autókölcsönző munkatársának adható vissza. A szerződés lezárását a kölcsönző aláírásával igazolja a bérleti szerződésen. Ennek hiánya esetén a bérleti jogviszony nem szűnik meg az ezzel járó költségek a bérlőt terhelik.
 4. Bérlő bármely, bérbeadó felé fennálló fizetési késedelme esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot és 3.000,- Ft + Áfa egyszeri késedelmi díjat tartozik fizetni. A bérleti szerződésben rögzített visszaszolgáltatási időpont túllépése esetén egy óra erejéig díjmentes ezt követő késés esetén a teljes napi bérleti díjat megfizetni köteles a bérlő.
 5. Bérlő kijelenti, hogy vagyon elleni bűncselekmény kapcsán elmarasztalva nem volt és büntetőeljárás alatt nem áll.
 6. A jelen bérleti szerződést cégszerűen aláíró természetes személy egyben készfizető kezességet vállal a Bérlő Bérbeadó felé fennálló valamennyi fizetési kötelezettsége tekintetében.
 7. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni. Minden olyan körülményről, akadályról, amely a jelen szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul kötelesek értesíteni. Jelen szerződéssel összefüggő minden értesítést, egyéb közlést szerződő felek írásban, ajánlott-tértivevényes levél formájában vagy fax vagy e-mail útján kötelesek egymás felé megtenni, a jelen szerződésben megadott címre küldve. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az így másodszor elküldött levél a postára adástól számított 5. napon akkor is a címzetthez megérkezettnek tekintendő, ha az „ismeretlen”, „elköltözött”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el”, vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
 8. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden jelen szerződés szempontjából releváns adatban bekövetkező változásról 3 munkanapon belül írásban, igazolható módon értesítik a másik felet. Amennyiben bármelyik fél elmulasztaná ezt a kötelezettségét, az ebből eredő kárfelelősség korlátlanul fogja terhelni.
 9. Bérbeadó és Bérlő kijelentik, hogy magyar állampolgárok / magyarországi székhellyel rendelkező személy, szerződéskötési képessége nem korlátozott / csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt nem áll, és ilyen helyzet bekövetkezése sem fenyegeti.
 10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései és a 20/1981 (VI.19.) MT rendeletben foglaltak az irányadóak.
 
Szerződő felek jelen bérleti szerződést annak elolvasása, megértése és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag saját kezűleg / cégszerűen aláírták.
 
 
Budapest,
 
 
 
 
…………………………..
Bérbeadó
……………………………..
Bérlő
 
Alulírottak készfizető kezességet vállalunk a Bérlő valamennyi fizetési kötelezettsége, kára tekintetében, amely a jelen jogviszonnyal kapcsolatosan keletkezik.
Jelen személygépkocsi bérleti szerződés az alábbi záradékkal szűnik meg:
A bérlő kijelenti, hogy a bérlés időtartama alatt parkolási vagy szabálysértési pótdíjfizetési felszólítást nem talált a gépjárművön, melyet ______  ____  ___ napon ____   ____ perckor visszaszolgáltatott a kölcsönzőnek. A gépjárművön károkozás NEM történt/történt.
Esemény leírása:
 
 
A mai napon az átvett ___________________ HUF kauciót visszafizettem/káresemény miatt a helyreállítási munkálatok befejeztéig visszatartom.
 
Budapest,